søndag 29. juli 2012

"Jeg er ikke en turist."Dette er slagordet for G Adventures  " Du vil aldri glemme det " - kampanjen, der de prøver å inspirere folk til å begynne å reise annerledes.
Nå er jeg alt for opptatt til å inspirere folk til å reise. Jeg er også alt for opptatt til å prøve å overbevise folk til å reise utenfor sine komfort soner for å oppleve steder dypere. 
Det er godt å dra "utenfor allfarvei" noen ganger.


Men jeg må være ærlig - jeg får et problem med hele "Jeg er ikke en turist"-kampanjen.The traveler vs. tourist debate is certainly not a new one. Den reisende vs turist debatten er absolutt ikke en ny en. For years, travelers and tourists have been defined and delineated, being separated from one another and placed at two ends of an invisible travel spectrum. I mange år har reisende og turister blitt definert og avgrenset, blir skilt fra hverandre og plassert i hver sin ende av et usynlig reise spekter.
Tourists ” are the ones who wear fanny packs and Aloha shirts. "Turister" er de som bærer rumpetasker og Aloha skjorter. They're the ones piling out of big buses to strike stupid poses in front of all the tourist sites. Det er de som strømmer ut av store busser for å posere foran alle turiststeder. They are the ones eating at McDonalds because they're afraid of “weird” food. Det er de som spiser på Mc´Donalds fordi de er redde for "rar" mat. They are the close-minded ones worthy of ridicule. De lar seg selv bli latterliggjort.
Travelers ” are the ones who tote backpacks and only 3 pairs of underwear around the world. "Reisende" er de som går rundt med ryggsekk og bare 3 par undertøy verden rundt(!). They use local transportation and thrive on living in hostel dorm rooms. De bruker lokal transport og trives i å leve på sovesaler. They eat at street stalls and interact with locals as much as possible. De spiser på gatekjøkken og samhandler med lokalbefolkningen så mye som mulig. They are the adventurous ones worthy of envy. De gjør de eventyrlystne grønn av misunnelse.
At least, these are the definitions we've been presented with – that tourists are “bad” and travelers are “good.” Dette er de definisjoner vi har blitt presentert med – Turistene er ”Bra” og Reisende er ”Dårlig”.
But you know what? Those definitions are a bunch of crap. They're nothing more than narrow stereotypes, and it bothers me when they are pitted against one another, as if one is more desirable than the other. Men vet du hva? Disse definisjonene er en haug med dritt. De er noe mer enn trange stereotypier, og det plager meg når de blir satt opp mot hverandre, som om man er mer ønskelig enn den andre. When G Adventures tells people to “take travel back from the socks-and-sandals tourist crowd,” it makes it sound as though the evil tourists are ruing travel for everybody. Når G Adventures forteller folk "gå vekk fra fra sokker-og-sandaler turisten," det høres ut som om turister er onde og negative.
Which isn't true, of course. Som ikke er sant, selvfølgelig.
I don't care how you travel. I don't judge where you go. Jeg bryr meg ikke hvordan du reiser. Jeg bedømmer ikke hvordan du går. I don't label the “tourists” and the “travelers,” because, at the end of the day, those are stupid labels anyway. Jeg vil ikke merke "turister" og "reisende", fordi, på slutten av dagen, er de dumme etiketter uansett. Not all “tourists” are buffoons, and not all “travelers” are saints. People are people, regardless of their travel style . Ikke alle "turister" er bajasene, og ikke alle "reisende" er helgener. Folk er folk, uavhengig av deres reisestil. I'm just glad they're traveling at all. Jeg er bare glad de er på reise i det hele tatt.
And yet, we are still confronted with the tourist vs. traveler debate time and time again. Og likevel, er vi fortsatt konfrontert med en turist vs reisende debatt, gang på gang.
My main question is, why does it have to be one or the other? Can't a tourist also be a traveler, and vice versa? Mitt viktigste spørsmål er, hvorfor kan ikke det være det ene eller det andre? Ikke en turist først og så være en reisende, og vice versa?
What would you call a person who books a spot on a guided tour, but who spends their free time chatting with locals and getting lost in new cities? Hva ville du kalle en person som kjøper en plass på en guidet tur, men som tilbringer fritiden pratende med lokalbefolkningen og bli forelsket i nye byer? What would you call a person who backpacks around Europe, but only stays in places with Western amenities? Hva ville du kalle en person som drasser rundt med ryggsekk i Europa, men bare holder seg på steder med vestlige fasiliteter? Is one of these people “better” than the other? Er en av disse menneskene "bedre" enn den andre? Of course not. Selvfølgelig ikke.
The truth is, there are some travel styles that just do not fit into either the “tourist” or “traveler” category. Sannheten er, det er noen ”stiler” som bare ikke passer inn i "turist" eller "reisende"-kategorien. And there's nothing wrong with that.
Og det er ingenting galt med det. In fact, I am proudly a little bit of both. Faktisk er jeg stolt litt av begge deler.
If I stuck my nose up at “touristy” things, I would have never… Hvis jeg ikke stakk nesa opp i "turistifiserte" ting, ville jeg aldri kunnet ...
…climbed the Great Wall of China… ... Gå på den kinesiske mur ...
…visited the Grand Canyon… ... Besøkt Grand Canyon ...
…watched a sunset on Waikiki Beach… ... Se en solnedgang i Ixia ...
Some of these “touristy” experiences have been some of my favorites. Noen av disse "turistifiserte" opplevelsene har vært noen av mine favoritter. I have great memories from all around the world of being a tourist, taking lots of photos, and just enjoying the sites that everyone comes to see. Jeg har gode minner fra hele verden med det å være en turist, tar masse bilder, og bare nyter de stedene som alle kommer for å se.

At the same time, if I refused to be a “traveler,” I would have never… Samtidig, hvis jeg nektet å være en "reisende" Jeg ville aldri ...
…went hiking on a glacier… ... Gått turer på isbre ...
…seen one of the world's rarest birds up close… ... Sett en av verdens sjeldneste fugler på nært hold ...
…or traveled solo. ... Eller reist solo ...
These, too, are some of my favorite travel experiences. Disse er også noen av mine favoritt reiseopplevelser. And I never would have had any of them if I'd been too afraid to leave the guided tour behind. Og jeg ville aldri ha hatt noen av dem hvis jeg hadde vært altfor redd for å forlate omvisninger.
But, looking back on all of the amazing travel experiences I've been lucky enough to have, it becomes clear to me that it's not about being a “traveler” as opposed to a “tourist .” It's more about taking advantage of opportunities and doing the things that appeal to me . I don't travel for anybody else, so why should I let somebody else tell me “the right way” to travel? Men, ser jeg tilbake på alle de fantastiske reiseopplevelsene jeg har vært heldig nok til å ha, blir det klart for meg at det handler ikke om å være en "reisende" i motsetning til en "turist". Det handler mer om å utnytte mulighetene og gjøre de tingene som appellerer til meg. Jeg reiser ikke for noen andre, så hvorfor skal jeg la noen andre fortelle meg "rett måte" ved å reise?
Because here's a not-so-secret secret: there is no “right way.” There's no “wrong way,” either. Fordi her er en ikke-så-hemmelig hemmelighet: det er ingen! Det er ingen "feil vei", eller "riktig vei".. There's only the way that works best for you. Det er bare den måten som passer best for deg. And sure, maybe your style is different than the next person's, but that doesn't make it okay to apply those “tourist” and “traveler” labels. Og sikkert, kanskje din stil er annerledes enn den neste personen, men som synes det er greit å bruke de "turist" og "reisende" merkelappene.
Screw those labels. And screw the people who use them in a derogatory way. Drit i disse merkelappene. Og ikke by deg om folk som bruker dem på en nedsettende måte.
I'm going to keep traveling the way I want to travel, no matter what you call me. Jeg kommer til å reise slik jeg ønsker å reise, uansett hva du kaller meg. And I hope you'll do the same.
Og jeg håper du gjør det samme.

-----
What do you think of these labels? Hva synes du om disse merkelappene? Do you have to be one or the other?
Vil du være det ene eller det andre?(Eller begge deler) How do you feel about the “I am not a tourist” campaign?
Hva føler du om "Jeg er ikke en turist"-kampanjen?

0 Kommentar(er):

Legg inn en kommentar

Takk for kommentaren din, jeg leser hver og en!
Hvis du trenger et mer direkte svar kontakt meg på min e-post; frkbilmerke@gmail.com, eller send meg en melding på Facebook:) DIN kommentar lyser opp dagen min! ♥
Takk for besøket :)

© FrkBilmerke's Reiseblogg, AllRightsReserved.

Designed by H.S.L